Ćirilica / Latinica

KONTROLNO TELO / TELO ZA OVERAVANJE

Merenje protoka je jedno od najvažnijih procesnih merenja. Fluidi vredni miliona dolara svaki dan se prodaju i kupuju na osnovu podataka dobijenih merenjem protoka. Svake godine novi modeli kao i unapređenjau njihovoj primeni proširuju granice u kojima se ova merila mogu koristiti.

Vrlo važan aspekt svakodnevnog života korisnika usluga J.K.P "Vodovod" Kraljevo, kvalitet vode. Ujedno kao vrlo važan segment nameće se i potreba korisnika da kontroliše način merenja isporučene vode. J.K.P "Vodovod" Kraljevo poseduje svoju ovlašćenu labaratoriju gde se kontrolisanje i ocena usaglašenosti metroloških karakteristika vodomera vrši u skladu sa zahtevom standarda SRPS ISO / 17020:2012.

Kućni vodomeri se koriste za merenje zapremine vode na mestima manje potrošnje nazivnog protoka do 10m³/h. Industrijski vodomeri koriste se za merenje zapremine vode na mestima veće potrošnje, nazivnog protoka preko 10 m³/h.

Klasa tačnosti vodomera se označava slovnim oznakama A, B, C. Kontrolisanje vodomera je faza kojom se tačnost merila dovodi u zakonom dozvoljene granice greške. Najveća dozvoljena greška merenja vodomera za hladnu vodu u gornjoj mernoj zoni protoka (Qt ≤ Q ≤ Qmax) je ± 2%, a donjoj mernoj zoni protoka (Qmin ≤ Q ≤ Qt) je ± 5% od izmerene zapremine vode.

J.K.P. "Vodovod" Kraljevo, ul. 27 marta broj 2 je po aktu o akreditaciji broj 06/135 od 26.03.2013. godine izdatom od strane Akreditacionog telaSrbije, akreditovano prema standardu SRPS ISO / IEC 17020 : 2012, sa sledećim obimom akreditacije:


Predmet kontrolisanja:

Vodomeri za hladnu vodu nazivnog prečnika od 13mm do 40 mm, nazivnog protoka 10 m³/h. Opseg protoka koji se kontroliše je od 0,03 m³/h do 20 m³/h.

Vrsta kontrolisanja:

Prvo kontrolisanje, redovno kontrolisanje i vanredno kontrolisanje.

Referentna dokumenta (interni postupci/propisi/pravilnici):

Pravilnik o metrološkim uslovima za vodomere ("Službeni list SFRJ" br. 51/1986). Metrološko uputstvo za pregled vodomera (" Glasnik SZMDM" broj 2/1990).

J.K.P "Vodovod" Kraljevo je po Rešenju broj: 021/03-11/2013-07 od 16.11.2013 godine izdatom od strane Ministarstva privrede, ovlašćeno telo za obavljanje poslova overavanja vodomera za hladnu vodu, sledećih metroloških karakteristika:

    Nazivni prečnici od DN 13mm do DN 20mm, sa nazivnim protokom 10 m³/h.

    Opseg protoka od 0,03 m³/h do 20 m³/h.

    Najveća dozvoljena greška merenja za gornju mernu zonu (Qt ≤ Q ≤ Qmax) je ± 2%, a za donju mernu zonu je od izmerene (Qmin ≤ Q ≤ Qt) je ± 5% od izmerene vode.


Dokumenta:

Cenovnik:
REDNI BROJ VODOMERI ZA HLADNU VODU NAKNADA ZA OVERAVANJE (DIN/KOM)
1. Vodomeri do 10 m³/h 110
2. Vodomeri od 10 m³/h do 20 m³/h 160

    Cena usluga su iskazane bez preračunatog PDV-a.

    Naknade se uplaćuju unapred na račun kod Komercijalne banke broj 205-121182-98.


Tehnički rukovodilac KONTROLNOG TELA / TELA ZA OVERAVANJE

Milutin Savić, dipl. inž. maš.

Mobilni telefon: 063/108-24-62

Fiksni telefon:063/307-123

E-mail: info@vodovodkv.co.rs


© 2022 JKP "Vodovod" Kraljevo, Sva prava zadržana!

VRH